නිෂ්පාදනය සහ පිරිවැය 2007 A/L ප්‍රශ්න අංක 03 හා Theory

Ranjith · December 1, 2020

මෙම දේශනය දැනට පන්තියට සහ සහභාගී වන ළමුන් සඳහා සිදු කල එකක් වන අතර එය පූර්ණ තරග තරගකාරී වෙළදපොලක සැපයුම් වක්‍රය නිර්මාණය වන ආකාරය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබාදීමට කරන ලද උත්සාහයකි

ඔබ මෙම වීඩියෝව නැරඹීමට පෙර,
2007 A/L ආර්ථික විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රය
ප්‍රස්තාර කොළ කීපයක් සහ පැන්සලක් රූලක්ළඟ තබා තබා ගැනීම ප්‍රයෝජනවත් වන බව සලකන්න

About Instructor

Ranjith

1 Course

+2 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 1 Lesson